Usluge: Services:

Desktop i web aplikacije Desktop and web apps

izrada, postavljanje i održavanje postojećih desktop i web aplikacija app development, app deployment and maintenance of exisitng desktop and web apps

Strojno učenje Machine learning

odabir arhitekture modela prilagođenog problemu, učenje i primjena machine learning model architecture selection, model training and inference

Baze podataka Databases

postavljanje željene baze, izrada podatkovne sheme i metoda upravljanja podataka za vaše potrebe desired database server set up, custom data schema and data management processes design

Analiza i vizualizacija podataka Data analysis and visulization

izrada interaktivnih izvještaja koristeći vaše podatke development of interactive reports based on your data

Savjetovanje Consulting

savjetovanje na području računalne znanosti, izrada tehničkih i projektnih dokumentacija consulting on the field of computer science, techical and project documentation preparation

Desetljeće iskustva u svim gorenavedenim područjima garancija je dobro obavljenog posla.
Na pravom ste mjestu ako želite ostvariti svoje projektne ideje!
A decade of experience in the aforementioned fields is a guarantee of a job well done.
You are on the right place if you want to realize your project ideas!

Iskustvo Experience

Desktop i web aplikacije Desktop and web apps

 • razvijanje back-enda u NodeJS, Pythonu, C# (ASP.NET), Javi back-end development in NodeJS, Python, C# (ASP.NET), Java
 • razvijanje front-enda u HTML-u, Angular-u, JQuery-u front-end development in HTML, Angular, JQuery
 • korištenje servisa koji omogućuju pohranu podataka na cloudu, prijavu i registraciju korisnika, prijenosa videa use of services that enable data storage on the cloud, user login and registration, video streaming
 • objavljivanje web aplikacija na javno dostupne mrežne adrese (Docker) deployment of web apps on public network addresses (Docker)
 • održavanje i nadogradnja aplikacija app maintenance and upgrading

Strojno učenje Machine learning

 • stohastičke metode optimizacije (npr. evolucijski algoritmi i ostale metaheuristike) stohastic optimisation methods (e.g. evolutional algorithms and other metaheuristics)
 • modeli dubokog učenja (neuronske mreže, konvolucijske mreže, LSTM-ovi, transformeri) deep learning models (deep neural networks, convolutional networks, LSTMs, transformers)
 • primjena modela računalnog vida (semantička segmentacija, detekcija objekata) application of computer vision models (semantic segmentation, object detection)
 • ostali modeli strojnog učenja (xGBoost, CATBoost, SVM) other machine learning models (xGBoost, CATBoost, SVM)
 • postavljanje naučenih modela na udaljena računala i ugradnja modela u podatkovni proces deployment of trained models to remote computers and model's integration in the data process

Baze podataka Databases

 • izbor prikladne relacijske ili nerelacijske baze podataka (MySQL, PostgreSQL, Microsoft MSSQL, Azure Cosmos, MongoDB) choosing the appropriate relational ili non-relational database (MySQL, PostgreSQL, Microsoft MSSQL, Azure Cosmos, MongoDB)
 • postavljanje udaljenog servera sa odabranom bazom podataka setting up a remote database server
 • izrada podatkovnih shema potrebnih za rad aplikacija implementation of a data schema required for app operation
 • uspostavljanje administracijskog sučelja prema bazi podataka establishing of an administrative interface towards the database
 • postavljanje procesa sigurnosnih kopija baze podataka database backup processes setup

Analiza i vizualizacija podataka Data analysis and visulization

 • analiza varijabli i određivanje njihove značajnosti feature analysis and determination of their significance
 • izrada izvještaja u Tableau ili Microsoft Power BI interactive report creation in Tableau or Microsoft Power BI
 • vizualizacija podataka u pythonu koristeći matplotlib, seaborn i plotly data visualization in python using matplotlib, seaborn and plotly
 • izrada prilagođenih interaktivnih web vizaulizacija koristeći bokeh i dash custom interactive data visualizations that are hosted on web design using bokeh and dash

Savjetovanje Consulting

 • savjetovanje na području računalne znanosti consulting on the field of computer science
 • priprema i strukturiranje programskih projekata preparation and structuring of software projects
 • izrada projektnih dokumentacija i dokumentiranje organizacijskih procesa project documentation writing and documenting organizational processes
 • praćenje rada na projektu monitoring project work

Tu smo kako bi olakšali vaše software projekte.We're here to facilitate your software projects.
Kontaktirajte nas!Contact us!